Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach w 2022 r.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach w 2022 r.

Rząd przyjął zmiany w ustawie o cudzoziemcach na 2022 rok. W efekcie dojdzie m.in. do usprawnienia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce (kart pobytu). Zmiany mają być korzystne też dla pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób z krajów trzecich.

Z poniższego wpisu dowiesz się między innymi o zmianach dotyczących w szczególności:

Wymóg miejsca zamieszkania

  • Projekt ustawy przewiduje zniesienie wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu. Zniesienie dotyczyć będzie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Obowiązywać ma natomiast wymóg otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia przynajmniej minimalnego za wykonywaną pracę. Bez znaczenia będzie wymiar czasu pracy lub rodzaj stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez danego cudzoziemca.

Wydłużony okres pracy dla cudzoziemca

  • Jedną z ważniejszych zmian w ustawie o cudzoziemcach ma być również wydłużenie do 24 miesięcy okresu dopuszczalnej pracy. Termin ten dotyczy postępowań w sprawach odnoszących się do wydania zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Ustawa o cudzoziemcach i zmiany w 2022 roku
Nawet do 24 miesięcy to okres na jaki obcokrajowiec może być dopuszczony do pracy.

Nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

  • Ponadto zmiany w ustawie o cudzoziemcach wprowadzają nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Nowelizacja dotyczyć będzie przypadków zmian podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w sytuacjach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Więcej wyjątków od wymogu zmiany zezwolenia

  • Zmiany w ustawie rozszerzają katalog okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Szybsze wydanie zezwolenia na pracę

  • Możliwe będzie również przyspieszenie wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Przyśpieszenie będzie dotyczyć cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki Polski. Katalog tych podmiotów zostanie określony osobno przez resort odpowiedzialny za sprawy gospodarcze.
Radość obcokrajowców ze zmian w ustawie o cudzoziemcach.
Zmiany ułatwią i przyśpieszą wiele procesów formalnych.

Zmiany w terminach

  • Zmiana ustawy wprowadzą ponadto 60-dniowych termin załatwienia sprawy o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w pierwszej instancji. Okres ten będzie liczony od momentu, w którym wszystkie braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zostały uzupełnione. Dodatkowo zmianie ulegnie termin w sprawach udzielenia zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.  Okres 6 miesięcy będzie liczony od momentu uzupełnienia braków formalnych wniosku. Oznacza to, że decyzje na udzielenie pobytu czasowego być może będą wydawane w terminie dwóch miesięcy od momentu złożenia wniosku lub uzupełnienia braków formalnych.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wejdzie w życie najprawdopodobniej w 2022 roku, po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Tekst ustawy po kliknięciu w link do strony: WWW

Agnieszka Filipowska

Biuro Obsługi Cudzoziemców „Legal” – Łódź

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, są one przechowywane na Twoim urządzeniu i umożliwiają poprawne funkcjonowanie witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu.