Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna – czym jest w praktyce?

Jak chronić majątek prywatny właścicieli i wspólników firm.

Fundacja rodzinna  co to jest?

Fundacja rodzinna to idealny sposób, aby zarządzać majątkiem rodzinnym. Pomaga również chronić majątek prywatny przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami braku planu sukcesji, liczbą beneficjentów (w tym małoletnich) lub ich sytuacją osobistą. Zapobiega ona również rozdrobnieniu majątku, gdy członkowie rodziny nie są zainteresowani dalszym prowadzeniem działalności.

Przepisy tworzone przez nowo powstałą instytucję wpłyną na możliwości dywersyfikacji majątku rodzinnego lub jego dezinwestycję. W przypadku sprzedaży, kapitał uzyskany z transakcji będzie musiał być akumulowany w fundacji, nie tylko celem rozdzielenia go pomiędzy beneficjentów, ale także do dalszych inwestycji. To może pozwolić na większy udział rodzinnych majątków w procesach inwestycyjnych.

Fundacja rodzinna będzie mogła skorzystać z podmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego, chociaż będzie legalnie traktowana jako podatnik CIT. Dla istotnych działań fundacji, szczególnie wprowadzeniu w niej majątku, wypłacie świadczeń do uprawnionych osób oraz rozporządzeniu majątkiem w razie jej rozwiązania, ustanowiono specjalne przepisy. Ustawodawca wprowadził szczególne przepisy dotyczące podatków, w tym CIT, PIT i podatku od spadków i darowizn. Te regulacje tworzą kompleksowe ramy prawne, aby określić zasady opodatkowania fundacji rodzinnej oraz jej fundatorów i beneficjentów.

Fundacja rodzinna ustanowienie

Ustanowienie fundacji rodzinnej wymaga jedynie dokonania przez osobę fizyczną – jedną lub więcej – aktu założycielskiego lub sporządzenia testamentu legalizowanego przez notariusza. Podejmując te działania, założyciel powołuje do życia podmiot prawny mający siedzibę na terytorium Polski, którego bierze się z chwilowej legalizacji zarówno aktu założycielskiego, jak i testamentu.

Fundacja rodzinna ma prawo do korzystania z posiadanego majątku w swoim imieniu i chronić go. Może nabywać i posiadać różnego rodzaju aktywa, takie jak nieruchomości, a także zaciągać długi, pozywać innych wobec siebie i być pozywana.

Fundacje rodzinne otrzymują osobowość prawną po zarejestrowaniu ich w rejestrze. Przepisy dotyczące fundacji rodzinnej odpowiadają w dużej mierze przepisom regulującym spółki prawa handlowego, co jest bardzo korzystne, więc nie trzeba tworzyć nowej praktyki – można skorzystać z doktryny z Kodeksu spółek handlowych, gdzie to dotyczy.

Fundacje rodzinne – statut oraz wnoszone aktywa.
Fundacje rodzinne – statut oraz wnoszone aktywa.

Fundacje rodzinne – statut oraz wnoszone aktywa.

Aby stworzyć rodzinną fundację, jako fundator musisz ustalić statut fundacji rodzinnej, który wyraźnie określi pewne najważniejsze informacje dotyczące jej działania. Elementy te obejmują nazwę, siedzibę, cel jej powołania oraz beneficjentów i ich uprawnienia.

Statut fundacji będzie opisywał także długość jej trwania. Określa wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej (nie mniejszy niż 100.000 zł). Wszelkie procedury dotyczące powoływania, odwoływania i uprawnień członków fundacji rodzinnej.

Organy fundacji rodzinnej.

Fundacje rodzinne mogą posiadać różne organy. Wśród tych organów są zarząd fundacji rodzinnej, rada nadzorcza fundacji oraz zgromadzenie beneficjentów. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie fundacji i jej reprezentowanie oraz wykonanie celów wymaganych przez statut fundacji. Poza tym, musi też dbali o płynność finansową i wypłacalność fundacji oraz informować beneficjentów o ich uprawnieniach.

Fundator może decydować o utworzeniu rady nadzorczej w statucie fundacji rodzinnej. Jej głównym zadaniem będzie nadzorowanie działalności zarządu jednak, jeśli chcą, mogą oni przyznawać dodatkowe uprawnienia rady nadzorczej. Na przykład ustalając, że określone czynności zarządu wymagają wcześniejszej zgody tej rady.

Beneficjenci fundacji są uprawnieni do uczestniczenia w zgromadzeniu, które jest ogólnie zwoływane przez Zarząd. Zgromadzenie podejmuje najważniejsze uchwały dotyczące działalności Fundacji. Jest to ważne, aby utrzymać integralność- i dobre skutki- działalności Fundacji.

Beneficjenci fundacji rodzinnej
Beneficjenci fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna i jej beneficjenci.

Akt założycielski fundacji rodzinnej będzie określał listę beneficjentów wraz z ich uprawnieniami. Beneficjenci często są powiązani z fundatorem, mogą być to również organizacje pozarządowe działające na rzecz dobra publicznego. Ważne jest również, że sam fundator może być beneficjentem swojej fundacji.

Fundacja rodzinna – działalność gospodarcza.

Niedawno znowelizowano przepisy dotyczące fundacji rodzinnych, które umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej. Nowe przepisy dopuszczają, po uwzględnieniu opinii środowiska prawniczego oraz samych przedsiębiorców, np. obrót nabytym wcześniej mieniem (o ile nie było nabyte jedynie w celu dalszej sprzedaży), najmu, dzierżawy lub współpracy z firmami, funduszami inwestycyjnymi, spółdzielniami lub podobnymi podmiotami. Ponadto fundacja może nabywać i sprzedawać papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne prawa o podobnym charakterze. Umożliwia również udzielanie pożyczek beneficjentom oraz przedsiębiorstwom (osobowym i kapitałowym) w których fundacja bierze udział jako wspólnik.

Ten szczegółowy katalog dostosowuje się do potrzeb rynku oraz samej istoty fundacji rodzinnej. Bez tych wyjątków działalność byłaby ograniczona do dystrybucji zgromadzonych środków i posiadania udziałów w spółkach prawa handlowego.

Jeśli zgromadzony majątek jest wykorzystywany nieodpowiednio, to działalność fundacji może się szybko skończyć. Przepisy dają możliwość inwestowania w ramach fundacji rodzinnej, co może stać się dodatkowym narzędziem inwestycyjnym dla biznesu rodzinnego.

Aby zabezpieczyć się przed nadużyciami, jeśli fundacja prowadzi działalność poza określonymi w ustawie aktywnościami, jej dochód będzie opodatkowany podatkiem CIT w wysokości 25% od podstawy opodatkowania. To rozwiązanie stanowi sankcję dla tych, którzy chcą postępować niewłaściwie.

Fundacja rodzinna – kwestie spadkowe

Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadziła też nowe regulacje dotyczące prawa spadkowego, odnoszące się do zachowku. W ramach tych przepisów, osoby uprawnione mogą formalnie zrzec się zachowku jeszcze przed otwarciem testamentu. Mogą dzielić go na raty, obniżać jego wysokość albo odroczyć termin jego płatności. Musisz pamiętać, że wszelkie świadczenia wypłacone przez fundację na rzecz uprawnionych będą miały bezpośredni wpływ na ilość zachowku należnego.

Jak zabezpieczyć majątek prywatny właścicieli i wspólników firmy
Jak-zabezpieczyc-majatek-prywatny-wlascicieli-i-wspolnikow-firmy
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, są one przechowywane na Twoim urządzeniu i umożliwiają poprawne funkcjonowanie witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu.