Swiadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Nowy obowiązek właścicieli budynków, mieszkań oraz lokali użytkowych

Dlaczego świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważnym dokumentem?

Jako doradca rynku nieruchomości, wykonując czynności audytora, stwierdzam że wcześniej czy później każdy właściciel będzie musiał pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej dla swojej nieruchomości. Dlatego jeżeli sprzedajesz nieruchomość lub zarabiasz na wynajmie – poświęć chwilę swojego czasu, aby przeczytać kilka słów o rozszerzonym obowiązku od 2023 roku.

Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (ŚCHE)?

Jak teraz będzie wyglądać świadectwo charakterystyki energetycznej, kto będzie musiał je zlecić i kto może je wykonać dla nas?

Świadectwo przedstawia wskaźniki – co to jest EP, EU, EK?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (ŚCHE) to dokument, który wskazuje jakie jest zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do ogrzewania, uzyskania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia budynku lub części budynku (mieszkanie, lokal użytkowy).

Dane stanowią podstawę do wyliczenia wartości: EP (energia pierwotna), EU (energia użytkowa) i EK (energia końcowa). Uzyskane wskaźniki w szerszej perspektywie pozwolą określić działania modernizacyjne, których celem będzie poprawa efektywności energetycznej budynku, osiedla, a nawet miasta. 

 • EPenergia pierwotna – w uproszczeniu to energia pozyskana z zasobów naturalnych,
 • EU energia użytkowa – to energia jaką trzeba dostarczyć do zapewnienia odpowiednich parametrów w nieruchomości (w budynku, w mieszkaniu lub w lokalu),
 • EKenergia końćowa – to ilość energii za jaką użytkownik będzie musiał zapłacić w przypadku użytkowania „swojej” nieruchomości.

Kiedy musimy zlecić wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej i kto musi mieć świadectwo energetyczne w 2024?

Krótkie informacje o tym kiedy jmusimy posiadać ważne świadectwo charakterystki energetycznej.

Zmiana przepisów tylko rozszerza grupę nieruchomości objętych obowiązkiem energetycznym.

Według obowiązujących przepisów na rok 2024, nieruchomości objęte są zwiększonym obowiązkiem energetycznym, który wymaga posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Przyjęcie takiej regulacji ma na celu promowanie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, a także umożliwienie właścicielom i najemcom lepszego monitorowania zużycia energii.

Nowe przepisy obejmują wszystkie rodzaje budynków, bez względu na ich wiek. Oznacza to, że zarówno nowe, świeżo oddane do użytku obiekty, jak i starsze konstrukcje będą musiały posiadać ważne świadectwo charakterystyki energetycznej. W przypadku nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lub sprzedaży, brak tego dokumentu może wpłynąć na decyzje potencjalnych najemców lub nabywców, ponieważ coraz większa część społeczeństwa zdaje sobie sprawę z wpływu efektywności energetycznej na koszty eksploatacji budynku.

Kiedy jeszcze konieczne będzie wykonawnie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Konieczność wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej nie ogranicza się tylko do obecnych wymogów na rok 2024. Zgodnie z planowanymi zmianami, konieczność posiadania tego dokumentu będzie utrzymywać się również w kolejnych latach.

W przyszłości wszelkie nieruchomości podlegać będą systematycznym przeglądom i aktualizacjom świadectw charakterystyki energetycznej co 10 lat. Ma to na celu monitorowanie zmian w zużyciu energii oraz umożliwienie dokonania ewentualnych poprawek w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Takie podejście pozwoli na ciągłe doskonalenie budynków pod względem zużycia energii i wpływu na środowisko.

Ważne jest zrozumienie, że świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi nie tylko wymóg formalny, ale także cenny dokument informacyjny dla właścicieli nieruchomości. Daje on możliwość świadomego zarządzania energią i wyboru optymalnych rozwiązań w celu obniżenia kosztów eksploatacji budynku. Dlatego też, nawet po spełnieniu obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, warto nadal monitorować i doskonalić efektywność energetyczną, dbając jednocześnie o środowisko naturalne.

 

Ile to kosztuje i kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jaki jest koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetyneczj lub projektowanej charakterystyki ?

Z czego wynika taka rozbieżność w cenach za wykonanie usługi?

Rozbieżności w cenach za wykonanie usługi świadectwa charakterystyki energetycznej wynikają z różnych czynników, które wpływają na cały proces jego realizacji. Przede wszystkim, istotnym czynnikiem jest zakres prac, który obejmuje wykonanie tego rodzaju dokumentu. Niektóre formy świadectw charakterystyki energetycznej są bardziej skomplikowane i wymagają większego nakładu pracy, co może przekładać się na wyższą cenę.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na rozbieżność w kosztach jest stopień skomplikowania budynku, dla którego ma być sporządzone świadectwo. W przypadku obiektów o bardziej złożonej konstrukcji, takich jak budynki wielorodzinne czy obiekty użyteczności publicznej, wykonanie charakterystyki energetycznej może wymagać większej liczby pomiarów i analiz. To z kolei wiąże się z większym nakładem czasu i specjalistycznej wiedzy, co może przełożyć się na wyższą cenę usługi.

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na różnice w cenach, jest doświadczenie i renoma firmy zajmującej się sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej. Firmy o ugruntowanej pozycji na rynku i wysokim reputacji mogą naliczać wyższe stawki za swoje usługi. Jednak warto pamiętać, że cena nie zawsze jest jednoznacznym wskaźnikiem jakości, dlatego istotne jest dokładne porównanie ofert i sprawdzenie referencji przed podjęciem decyzji.

Rozbieżności w cenach wynikają również z kosztów inwestycyjnych, jakie ponoszą firmy świadczące usługi w zakresie charakterystyki energetycznej. Wyspecjalizowany sprzęt, oprogramowanie, szkolenia dla pracowników – to wszystko ma swoją cenę, która wpływa na ostateczną stawkę za usługę. Firmy inwestujące w nowoczesne technologie i doskonalące swoje umiejętności mogą oferować swoje usługi po wyższych cenach, ale jednocześnie zapewniają klientom lepszą jakość i precyzję wykonania.

 

Kto może wykonać dla nas świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej może być powierzone tylko i wyłącznie uprawnionym osobom. Do tej grupy należą przede wszystkim certyfikowani doradcy energetyczni, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie audytu energetycznego. W praktyce oznacza to, że wybierając specjalistę do wykonania świadectwa, warto zwrócić uwagę na jego uprawnienia oraz referencje.

Ponadto, istnieją również inne podmioty, które mogą zostać upoważnione do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej. Są to między innymi firmy zajmujące się audytem energetycznym oraz instytucje badawcze i naukowe, posiadające odpowiednie akredytacje i uprawnienia.

Warto pamiętać, że wybór odpowiedniego wykonawcy świadectwa charakterystyki energetycznej ma kluczowe znaczenie dla otrzymania wiarygodnych wyników. Dlatego też, przed podjęciem decyzji, warto dokładnie sprawdzić kompetencje i referencje potencjalnych wykonawców, aby mieć pewność, że dokument zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Na jaki okres wystawiane jest ŚCHE i jakie są kary za jego brak?

Co się dzieje kiedy nie mamy aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej ?

Kiedy ŚCHE wymaga aktualizacji?

Przede wszystkim, powinna być ona przeprowadzona w przypadku dokonania znaczących modyfikacji w budynku. Oznacza to, że jeśli zostaną wprowadzone zmiany w systemach grzewczych, wentylacyjnych, chłodniczych lub oświetleniowych, konieczne będzie zaktualizowanie ŚCHE.

Ponadto, wymagana jest również aktualizacja ŚCHE na skutek wprowadzenia nowych przepisów dotyczących efektywności energetycznej. Każdy kraj ma swoje własne regulacje w tej kwestii, dlatego konieczne jest monitorowanie zmian i dostosowywanie się do nowych wymogów.

Nie zapominajmy również o terminowości. ŚCHE powinno być aktualizowane co 10 lat, a w przypadku większych modernizacji co 5 lat. Ważne jest, aby pamiętać o tych terminach i regularnie sprawdzać, czy nie jest konieczne zaktualizowanie dokumentu

Kto odpowiada za brak świadectwa energetycznego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialność za posiadanie i przedstawienie świadectwa energetycznego leży przede wszystkim na właścicielu danej nieruchomości. To on ma obowiązek zlecić wykonanie badania energetycznego i otrzymać odpowiedni dokument od certyfikowanego energetyka.

W przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, brak świadectwa energetycznego może prowadzić do konsekwencji prawnych. Może to skutkować na przykład opłatą karną nakładaną przez organ nadzorujący, czyli Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Kara może wynosić nawet do 1000 złotych za każdy dzień opóźnienia przedstawienia świadectwa.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach odpowiedzialność za brak świadectwa energetycznego może być współdzielona. Jeśli nieruchomość jest zarządzana przez firmę zarządzającą, to również ona może ponosić odpowiedzialność za dopełnienie formalności związanych ze świadectwem energetycznym.

W praktyce warto dbać o to, aby świadectwo energetyczne było dostępne dla potencjalnych nabywców lub najemców nieruchomości. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale także element budowania zaufania i komfortu dla przyszłych użytkowników. Dlatego też warto zgłosić się do odpowiedniego certyfikowanego energetyka i zadbać o wszystkie formalności związane z uzyskaniem ważnego dokumentu.

Jakie budynki są zwolnione ze świadectwa energetycznego?

Z jakiego faktu budynki zabytkowe są zwolnione z wymogu posiadania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej?

Według obowiązującego prawa, wiele obiektów jest zwolnionych z konieczności posiadania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej. Grupą objętą wyłączeniem są budynki wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Według danych z roku 2024, w Polsce znajduje się około 40 tysięcy zabytkowych budynków, które są zwolnione z tego obowiązku.

Zwolnienie z wymogu posiadania ŚCHE wynika z faktu, że takie budynki często charakteryzują się szczególnymi cechami architektonicznymi i historycznymi. Cechy te uniemożliwiają przeprowadzenie pełnej analizy i oceny ich efektywności energetycznej. Ponadto, wiele zabytkowych budynków zostało zbudowanych przed wprowadzeniem nowoczesnych technologii i standardów izolacyjności, co sprawia, że nie można dokładnie określić ich parametrów energetycznych.

Należy jednak podkreślić, że zwolnienie z obowiązku posiadania ŚCHE nie oznacza, że takie budynki mogą zużywać energię w sposób nieodpowiedzialny. Właściciele zabytkowych budynków powinni stosować się do innych przepisów dotyczących ochrony zabytków i dbać o ich zachowanie oraz efektywne wykorzystanie energii.

Czy zwolnienie dotyczy całego terenu zabytku?

Warto zaznaczyć, że zwolnienie to dotyczy jedynie samych budynków zabytkowych, a nie wszystkich obiektów znajdujących się na ich terenie. Jeśli na terenie zabytkowego budynku znajduje się nowszy obiekt, na przykład budynek biurowy, wówczas konieczne jest uzyskanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla tego drugiego obiektu.

Czym różni się audyt energetyczny od świadectwa energetycznego?

W 2024 roku, dwoma kluczowymi dokumentami w dziedzinie oceny efektywności energetycznej budynków są audyt energetyczny oraz świadectwo charakterystyki energetycznej. Choć oba dokumenty mają na celu identyfikację i ocenę zużycia energii w budynkach, istnieją pewne istotne różnice między nimi.

Audyt Energetyczny

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest szczegółowym badaniem techniczno-ekonomicznym, które ma na celu zidentyfikowanie wszystkich możliwych sposobów poprawy efektywności energetycznej danego budynku. Jest to ważne narzędzie, które umożliwia oszczędność energii i kosztów, a także wpływa na ochronę środowiska.

Przeprowadzany przez wyspecjalizowane firmy lub ekspertów, audyt obejmuje analizę stanu termicznego budynku, systemów grzewczych, wentylacyjnych, oświetlenia, izolacji oraz innych składowych wpływających na zużycie energii. Na podstawie zebranych danych, audytor opracowuje kompleksowy raport zawierający rekomendacje dotyczące modernizacji energetycznej budynku, wskazując potencjalne oszczędności energii i koszty takich działań.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Z kolei świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem obowiązkowym, który ma na celu dostarczenie informacji o efektywności energetycznej danego budynku. Ocenia ono skuteczność wykorzystania energii pierwotnej w danym budynku oraz przyporządkowuje mu odpowiednią klasę energetyczną, co pozwala na porównanie z innymi obiektami.

W przypadku mieszkań, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie lokalu. Natomiast dla budynków użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej większej niż 250 m², świadectwo musi być wystawione przez właściciela i wywieszone w widocznym miejscu. Świadectwo zawiera informacje o zużyciu energii oraz emisji CO2, a także propozycje optymalizacji i poprawy efektywności energetycznej.

Jakich informacji potrzebuje od nas audytor do wykonania dokumentu dla naszej nieruchomości?

Audytor potrzebuje uzyskać odpowiednie informacje, dzięki czemu może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej. Na ogół zbieranie danych odbywa się w trakcie wizji lokalnej nieruchomości lub na podstawie informacji od właściciela.

Skąd pochodzą informacje do wystawienia świadectwa?

Oprócz wywiadu z właścicielem nieruchomości oraz oględzin budynku/lokalu, jest kilka źródeł informacji, które w dużym uproszczeniu mogą dostarczyć odpowiednich danych. Kopia dokumentu poświadczającego podstawę nabycia i władania daną nieruchomością. Umowa dzierżawy, akt notarialny, umowa kupna / sprzedaży, numer Księgi Wieczystej. Niewątpliwie pomocna jest również informacja o zarządcy nieruchomości w przypadku nieruchomości wielorodzinnych. Dokumentacja techniczna, najlepiej projekt architektoniczno-budowlany lub książka obiektu. To takie opracowania, w których można potwierdzić między innymi:

 • warstwy przegród budowlanych,
 • rodzaj ogrzewania,
 • wielkość otworów okiennych,
 • daty modernizacji,
 • i inne wiele innych istotnych informacji. 

Podsumowanie o nowym obowiązku dla właścicieli nieruchomości.

To co warto pamiętać o Świadectwach Charakterystyki Energetycznej. To ważne jeśli posiadasz nieruchomość.

Poniżej kilka najważniejszych informacji o świadectwach charakterystyki energetycznej ( ŚCHE ):

 • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przestrzegania regulacji prawnych oraz spełnienia nowych obowiązków formalnych. 
 • Kopie świadectwa trzeba dołączać do umów (najmu, kupna-sprzedaży nieruchomości),
 • Świadectwa będą wymagane przy ubieganiu się o dotacje termomodernizacyjne,
 • ŚCHE jest ważne przez 10 lat.
 • Świadectwo trzeba będzie zaktualizować, kiedy zmianie ulegną cechy wpływające na zmianę EP, EU, lub EK (na przykład po remoncie lub modernizacji).
 • Świadectwa Charakterystyki Energetycznej są ewidencjonowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zwanej – CEEB.
 • Brak świadectwa charakterystyki energetycznej naraża właściciela na grzywnę w wysokości od kilkuset złotych do kilku tysięcy nakładaną przez organ administracyjny.
 • Bez ważnego dokumentu właściciel naraża się na roszczenia ze strony przyszłego najemcy lub nabywcy nieruchomości. W skrajnych przypadkach oznacza to, że brak dokumentu może w konsekwencji prowadzić do anulowania umowy, obniżenia ceny lub wypłaty odszkodowania.
 • Jeżeli ktoś chce sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość, powinien się pospieszyć. Już od kwietnia 2023 roku przy każdej transakcji musi zostać dołączone ważne świadectwo charakterystyki energetycznej.
 • Notariusz może upomnieć właściciela nieruchomości, a także wyznaczyć termin na uzupełnienie brakującego świadectwa w terminie do 14 dni.

Na zakończenie.

Koszt wykonania świadectwa jest rozłożony na okres10 lat. Warto mieć świadomość że jest to średnio 30-50 zł na rok. Nie jest to duża kwota, ale fakt że funkcjonujemy w społeczeństwie gdzie telewizor ma większą wartość niż przegląd kominiarski … z nowym obowiązkiem może być różnie. Do pierwszej kary lub roszczenia ze strony najemcy albo kupującego.


Temat jest niezwykle obszerny, jeśli jakiekolwiek kwestie są niejasne lub wymagają doprecyzowania, serdecznie zapraszam do kontaktu
.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, są one przechowywane na Twoim urządzeniu i umożliwiają poprawne funkcjonowanie witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu.