Dokumenty potrzebne przy sprzedaży nieruchomości

Dokumenty potrzebne przy sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż mieszkania, domu lub działki wiąże się z podpisaniem aktu notarialnego. W związku z tym Notariusz będzie prosił cię o dokumenty potrzebne przy sprzedaży nieruchomości, które warto wcześniej przygotować, aby przyspieszyć dopełnienie formalności.

Proces sprzedaży nieruchomości powinien zostać rozpoczęty od ustalenia jego stanu prawnego. Sprzedawca potwierdza, czy ma wyłączne prawo do sprzedaży omawianego przedmiotu własności.

Podstawowe dokumenty potrzebne przy sprzedaży nieruchomości

 • Odpis z księgi wieczystej.
 • Dokument poświadczający podstawę nabycia.
 • Zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku lub o zwolnieniu z opłat.
 • Aktualne zaświadczenie ze spółdzielni.
 • Zaświadczenie o braku zaległości finansowych.
 • Dokument potwierdzający tożsamość.

Odpis z księgi wieczystej

W sytuacji sprzedawania lokalu posiadającego księgę wieczystą należy dokonać jej odpisu (nie jest to obligatoryjne w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). Księga Wieczysta to dokument zawierający podstawowe informacje o stanie prawnym nieruchomości, dane na temat jej lokalizacji dotyczące osoby zbywającej lokal, jak również informacje o rodzaju nieruchomości.

Należy znać numer księgi, o której odpis się wnioskuje a w razie konieczności można go uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego.

Istnieje możliwość uzyskania papierowego odpisu z księgi wieczystej, bądź tzw. NKW czyli e-KW.  Odpis papierowy jest płatny (znaczki skarbowe lub przelew na rachunek bankowy sądu) i wydaje go sąd Sąd Rejonowy, właściwy dla lokalizacji mieszkania.

Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością podania nr KW, danych osobowych wnioskodawcy, oznaczenia sądu i wydziału. Należy również zawrzeć prośbę o wydanie odpisu z księgi wieczystej.

Jeśli dla nieruchomości, którą zamierza się zbyć, jest prowadzona jest e-KW, można ją uzyskać w sądach prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym. Wniosek można pobrać ze strony sądu bądź ministerstwa sprawiedliwości. W tym przypadku również należy dokonać opłaty. Jej wysokość, w przypadku odpisu zwykłego, wynosi 30 zł.

W razie braku księgi wieczystej dla danej nieruchomości notariusz umieszcza w akcie notarialnym wniosek o jej założenie.

Dokument poświadczający podstawę nabycia nieruchomości

W przypadku sprzedaży nieruchomości konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego sposób, w jaki sprzedający wszedł w jej posiadanie.

W zależności od tego, w jaki sposób doszło do nabycia nieruchomości, dokumentem poświadczającym fakt zakupu będzie:

 • akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • umowa sprzedaży – akt notarialny
 • umowa darowizny – akt notarialny
 • poświadczenie dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku.

Zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku lub o zwolnieniu z opłat

Należy je pobrać z urzędu skarbowego, w sytuacji otrzymania spadku lub darowizny po 2007 roku. Jeżeli nie zaistniała konieczność opłacenia takiego podatku, wystarczy przedstawienie zaświadczenia, że podatek nie był należny.

Aktualne zaświadczenie ze spółdzielni

Celem zaświadczenia jest potwierdzenie, że sprzedający jest jej członkiem oraz że posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Dodatkowo może być wymagane zaświadczenie:

 • o braku zaległości wobec wspólnoty mieszkaniowej.
 • o wymeldowaniu mieszkańców

Zaświadczenie o położeniu w strefie rewitalizacji

Jeśli w danym rejonie została podjęta decyzja o utworzeniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji, to zaświadczenie takie można dostać w wydziale rewitalizacji miasta/gminy, W takiej strefie prawo pierwokupu lokalu posiada miasto/gmina. Notariusz upewni się, czy urząd ze swojego prawa skorzysta.

Dokumenty potrzebne przy sprzedaży nieruchomości potwierdzające tożsamość

Może to być zarówno dowód osobisty, jak i paszport. Wymagane w razie sprzedaży dokumenty uzależnione są od form własności do przedawanego lokalu.

dokumenty potrzebne przy sprzedaży nieruchomości

Dokumenty przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • przydział lokalu ze spółdzielni,
 • dokument świadczący o uzupełnieniu wkładu budowlanego,
 • aktualne zaświadczenie, że sprzedający jest członkiem spółdzielni oraz przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • zaświadczenie o braku zaległości finansowych właściciela mieszkania wobec spółdzielni ,
 • zaświadczenie dotyczące zameldowania osób w mieszkaniu.

Konieczne dokumenty przy sprzedaży lokalu użytkowego

 • dokumenty potwierdzające prawo do lokalu,
 • dokument potwierdzający funkcję lokalu.

Wymagane dokumenty przy sprzedaży działki budowlanej

 • wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego określa możliwość zabudowy terenu. Jeżeli, taki plan nie istnieje, to o dopuszczalności zabudowy działki rozstrzygają warunki zabudowy.
 • wyrys z rejestru gruntów,
 • wypis z ewidencji gruntów (z Miejskiego lub Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),
 • warunki zabudowy wydane przez urząd miasta.

Po zgromadzeniu wymienionych dokumentów można podpisać akt notarialny sprzedaży działki. W przypadku osób rozwiedzionych, do notariusza należy ustalenie, czy działka stanowi odrębną własność sprzedającego, czy była objęta wspólnością majątkową małżeńską oraz czy byli małżonkowie dokonali podziału majątku. W razie niedokonania podziału majątku, dla ważności umowy notarialnej wymagany jest podpis obojga byłych małżonków.

Jeśli działkę budowlaną zamierza kupić cudzoziemiec, to konieczne jest uzyskanie przez niego decyzji ministra spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w Polsce.

Dokumenty potrzebne przy sprzedaży nieruchomości będącej w trakcie budowy

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • dokument stwierdzający nabycie prawa własności gruntu,
 • pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności nadaną przez właściwy organ urzędu miasta).
 • dziennik budowy,
 • projekt budowlany (w celu weryfikacji braku odstępstw dotychczasowych prac budowlanych z projektem)

Podsumowanie

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która należy do osoby małoletniej, niezbędne jest wydanie przez sąd prawomocnego postanowienia w tej kwestii. Jeśli nieruchomość zamierza sprzedać spółka, to konieczne jest posiadanie uchwały wspólników o nabyciu tej nieruchomości oraz wypis z Krajowego rejestru Sądowego.

Jeżeli kupujący nie dysponuje w danej chwili odpowiednią gotówką (np. jest w trakcie załatwiania kredytu) lub termin planowanej transakcji jest odległy, warto rozważyć podpisanie umowy przedwstępnej. (Umowa przedwstępna nie jest dokumentem obligatoryjnym, wzór dostępny w pakiecie powitalnym ESTAGET.)

Po zgromadzeniu kompletu dokumentów, można dokonać podpisania umowy sprzedaży u notariusza.         

Ostatnią formalnością, związaną ze sprzedażą nieruchomości jest odprowadzenie podatku od jej sprzedaży.Podatek rozlicza się za pomocą formularza PIT-39 w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym nastąpiła sprzedaż.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, są one przechowywane na Twoim urządzeniu i umożliwiają poprawne funkcjonowanie witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu.